2011/2012. õa \ ÕPPEAINED \ MATEMAATIKA \ TALLINNA PIIRKONNAVOOR

TALLINNA PIIRKONNAVOOR

   Vastavalt üleriigilise ¾ürii otsusele, edastatakse Tallinnast üleriigilisele ¾üriile õpilaste tööd, mille hindepunktid olid: 7. klass 41 - 31 punkti 8. klass 41 - 27 punkti 9. klass 48 - 30 punkti 10. klass 41 - 24 punkti 11. klass 41 - 16 punkti 12. klass 41 - 19 punkti     Teade üleriigiliselt züriilt (6.02.12):  "®ürii vaatab läbi saabunud piirkonnavooru tööd ning vajaduse korral ühtlustab hindamist. Lõppvooru kutsub ¾ürii piirkonnavooru parimad vastavalt lõplikele tulemustele pärast hindamise ühtlustamist ning lahtiste võistluste tulemuste põhjal (¾ürii otsus 23.12.11 vt http://teaduskool.ut.ee/emo). ®ürii võib osa õpilaste piirkonnavooru töödes jätta ülesandeid läbi vaatamata, tingimusel, et selline õpilane ei pääseks piirkonnavooru tulemuste põhjal lõppvooru ka siis, kui talle kõigi läbivaatamata ülesannete eest antaks maksimumpunktid.    Matemaatikaolümpiaadi üleriigilisse lõppvooru kutsutute nimed teatakse piirkondadesse ning avalikustatakse TÜ Teaduskooli olümpiaadide lehel hiljemalt 27. veebruaril 2012."